Privacyverklaring NGK “De Ark”

GKv “De ARK” te Hoogezand verwerkt persoonsgegevens. Dat zijn alle gegevens die bij een natuurlijk persoon horen of zijn te herleiden tot een natuurlijk persoon, zoals een naam, adresgegevens, geboortedatum, kerkelijke data, etcetera. Een geloofsovertuiging is een bijzonder persoonsgegeven.

Volgens de AVG mogen wij deze verwerken mits de verwerking uitsluitend betrekking heeft op de leden of de voormalige leden van de instantie of op personen die in verband met haar doeleinden regelmatig contact met haar onderhouden, en de persoonsgegevens niet zonder de toestemming van de betrokkenen buiten die instantie worden verstrekt.

De persoonsgegevens waarover wij de beschikking krijgen worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij vinden het belangrijk dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op het kerkelijk bureau, het kerkblad, de website en online-diensten van onze kerk.

In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Ook geven wij aan welke rechten u heeft.

Welke gegevens gebruikt de kerk?

Wij verzamelen persoonsgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, burgerlijke staat en e-mailadres. Als u uw e-mail aan ons heeft verstrekt, wordt u per e-mail geïnformeerd. Als u geen e-mails van ons wilt ontvangen kunt u zich afmelden bij de scriba.

Wij gebruiken en bewaren uw gegevens zolang u lid bent van onze kerk. Na het beëindigen van uw lidmaatschap bewaren wij uw gegevens totdat deze naar een archief gaan tenzij u anders verzoekt.

Voor welk doel worden uw gegevens gebruikt?

Wij gebruiken uw gegevens voor het bijhouden van een ledenadministratie en financiële administratie. Ook gebruiken wij uw gegevens voor het versturen van informatie, zoals het kerkblad of voor een besloten gedeelte op de website.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De toegang tot persoonsgegevens is minimaal afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met leden van onze kerk. Uw gegevens zijn bijvoorbeeld opgenomen in het kerkgidsje. Dat vraagt van u dus ook om zorgvuldig met dit gidsje om te gaan. Want uw gegevens worden niet gepubliceerd en ook niet aan derden verstrekt zonder toestemming!!! Met partijen waar digitale gegevens worden opgeslagen wordt een zogenoemde verwerkersovereenkomst afgesloten om uw privacy te waarborgen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook vragen om onjuiste gegevens te wijzigen of verwijderen of minder gegevens te bewaren. Dat kunt u doen via de scriba van onze kerk. U heeft ook het recht om bij ons bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Online-uitzending van de eredienst

  1. De kerkdiensten worden in beginsel “live” uitgezonden via het internet. De bezoekers van de kerkdiensten dienen hierop te worden gewezen.
  2. Bij de verschillende ingangen van de kerkzaal worden door middel van een mededelingenbord naast de deur de bezoeker attent gemaakt op het maken van live-opnamen van de kerkdiensten.
  3. Een gedeelte van de kerkzaal wordt aangewezen waar geen live-video-opnames worden gemaakt dit zijn de plaatsen (gedeeltelijk) onder en op de galerij. Een plattegrond met daarop het betreffende deel van de kerkzaal wordt bij de entrees van de kerkzaal aangebracht.
  4. Gastpredikanten zijn op de hoogte van het maken van (live) video-opnames.
  5. Tijdens de kerkdiensten, inclusief de viering van het Heilig Avondmaal, worden geen close-up beelden van gemeenteleden en bezoekers gemaakt en zien we de mensen van de achterkant en de zijkant.
  6. Bij doopsbedieningen, kindermomenten, bevestiging ambtsdragers en dergelijke wordt er een uitzondering gemaakt en worden er wel functionele close-up beelden gemaakt.
  7. De opnames van de kerkdiensten blijven maximaal 1 jaar na opname toegankelijk.